Pycnodictya thomasseti Uvarov, 1929
 
dorsal view

Source: Copyright © Daniel Otte, 2009