Microtettigonia illcha Rentz, 2001
 
male label (paratype)