Isophya costata Brunner von Wattenwyl, 1878
 
female

Source: © Slobodan Ivkovic