Paraduronia carinata (Bolívar, 1902)
 
labels (syntype)

Source: © MNCN Madrid, Spain; photo Dhaneesh Bhaskar