Chorthippus (Glyptobothrus) biguttulus euhedickei Helversen, 1989
 
male, BG: Dolno cherkovishte vill.

Source: Copyright © Dragan P. Chobanov