Doriaella cheesmanae Kevan, 1966
 
female, lateral view (holotype)

Source: Copyright © Ricardo Mariño-Pérez 2014