Paraduronia carinata (Bolívar, 1902)
 
female, dorsal view (syntype)

Source: © MNCN Madrid, Spain; photo Dhaneesh Bhaskar